Skip to content
Lukk
Kontakt oss
Logga in
Kontakt oss
Logga in

Sekretess & Cookies

Noovas integritetspolicy

Scandinavia Energy System AB, org.nr. 559136-1067 (Noova), ska behandla personuppgifter i enlighet med vid var tid gällande sekretessbestämmelser, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR).

När du ingår avtal med oss, besöker våra webbplatser, kontaktar kundtjänst, loggar in på vår kundportal eller tar emot marknadsföring från oss behandlar vi personuppgifter som kan kopplas till dig som person.

Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddsbestämmelser.

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss på post@noova.se

 

1. Vad är en personuppgift och vem ansvarar för den?

Personuppgifter är information och bedömningar om en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det kan till exempel vara ditt namn, telefonnummer, e-postadress eller IP-adress. All insamling, registrering, sammanställning, lagring och utlämnande m.m. av personuppgifter kallas behandling av personuppgifter. All behandling av personuppgifter i Sverige omfattas av personuppgiftslagen och Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig för att övervaka tillämpningen av personuppgiftslagstiftningen. Den som bestämmer vad personuppgifterna ska användas till kallas personuppgiftsansvarig. Den personuppgiftsansvarige ska se till att personuppgifterna behandlas i enlighet med tillämpliga regler.

Noova är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy och du kan kontakta oss på Noova via post@noova.se, Birger Jarlsgatan 57 eller telefonnummer 51 61 01 70.

 

2. Varför samlar vi in personuppgifter och vilken typ av information samlar vi in?

På Noova vill vi ge dig bästa möjliga upplevelse av våra tjänster och möten med oss. Vi samlar in och använder personlig information som du tillhandahåller oss, genom hur du använder våra tjänster och genom besök på webbplatsen.

Vi får också viss information från tredje part som kan vara både offentliga och privata institutioner. Detta är till exempel information om användningsmönster från Hubspot och Google Analytics.

Vi samlar in och behandlar dessa personuppgifter för att ingå och fullgöra ett avtal med dig (jfr GDPR artikel 6.1 lit. b), baserat på ditt uttryckliga samtycke (jfr GDPR artikel 6(1) lit. a), på grundval av vårt legitima intresse av att ge dig bästa möjliga upplevelse i förhållande till vår webbplatsinformation och våra tjänster, och på grundval av vårt berättigade intresse av att behandla rättsliga anspråk (jfr GDPR artikel 6.1 lit. f), samt för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter (jfr GDPR artikel 6.1 lit. c).

Vi behandlar i allmänhet inte särskilda kategorier av personuppgifter, såsom hälsouppgifter.

Nedan har vi listat alla specifika sätt på vilka vi behandlar dina personuppgifter och de kategorier av personuppgifter som vi vanligtvis behandlar, samt den rättsliga grunden för behandlingen.

Om du kontaktar oss, antingen genom att skicka ett mail till vårt kundcenter, fylla i kontaktformuläret på webbplatsen, använda vår chattlösning på webbplatsen, ringa oss, kommer du att ge information om dig själv. I detta avseende behandlar vi personuppgifter som du lämnar, till exempel: namn, e-postadress, telefonnummer, företagsinformation samt all annan information som du väljer att dela med oss.

Vi behandlar personuppgifter för att fullgöra ett avtal med dig (jfr GDPR artikel 6.1 lit. b) eller på grundval av vårt berättigade intresse av att svara på dina frågor (jfr GDPR artikel 6.1 lit. f).

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev samlar vi in ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och din företagsinformation. Vi behandlar personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse av att följa upp våra kunder genom att skicka ut relevanta nyheter och relevant information om våra tjänster. Du kan när som helst välja bort denna marknadsföring genom att kontakta post@noova.se.

Om du inte är en befintlig kund till oss är den rättsliga grunden för att skicka sådana e-postmeddelanden till dig ditt uttryckliga samtycke (jfr GDPR artikel 6(1) lit. a). Du kan enkelt avregistrera dig från nyhetsbrev via länken i våra e-postmeddelanden.

Du är välkommen att söka jobb hos oss, antingen genom att skicka ett e-postmeddelande karriere@noova.no. Vid rekrytering till nya tjänster hos oss behandlas CV, ansökan, intyg, anteckningar från intervjuer, resultat från granskning av referenser, som kommer att innehålla personuppgifter.

Grunden för behandlingen av personuppgifter vid rekrytering är att behandlingen är nödvändig för att genomföra åtgärder innan ett anställningsavtal med den arbetssökande ingås (jfr GDPR artikel 6.1 lit. b). Om utredningar utförs av oss utöver att kontakta personer som ges som referens, utreder vid ansökan om historik etc. behandlas personuppgifter med stöd av vårt nödvändiga berättigade intresse av att säkra rätt kandidat för tjänsten (GDPR art. 6 (1) f).

När vi ingår ett kundavtal med ett företag som du representerar upprättar vi ett personuppgiftsbiträdesavtal med kunden. Du kan se detta här. Vi behandlar personuppgifter på grundval av vårt berättigade intresse av att uppfylla eller ingå ett avtal med företaget (jfr GDPR artikel 6.1 lit. f).

 

3. Cookies

Vi använder cookies för att förenkla din användning av våra webbplatser, för att tillhandahålla en funktionell webbplats och för att säkerställa bästa möjliga upplevelse av våra webbplatser. Cookies är små datafiler som lagrar information om hur du använder en webbplats. Informationen lagras i den webbläsare du använder, dvs. hos dig. Vi använder nödvändiga cookies på grundval av vårt legitima intresse av att förse dig med en fungerande webbplats (jfr GDPR artikel 6(1) lit. f). Vi använder alla andra cookies på grundval av ditt samtycke (jfr GDPR artikel 6.1 lit. a) . Användningen av cookies är en standardfunktion som används av de flesta webbplatser. Alla moderna webbläsare accepterar användningen av cookies som standard, men de ger fortfarande möjlighet att inaktivera deras användning. Observera också att webbplatsen kanske inte fungerar som förväntat om du stänger av användningen av cookies. För mer information om vilka cookies vi använder och hur länge de lagras, se vår cookiebanner.

 

4. Delar vi personuppgifter med tredje part?

Vi vidarebefordrar inte dina personuppgifter till andra om du inte samtycker till delningen (jfr GDPR artikel 6(1) lit. a), eller om det finns en rättslig grund för delningen. Exempel på sådana skäl är att det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig (jfr GDPR artikel 6(1) lit. b), vi har en rättslig skyldighet som kräver att vi lämnar ut dina personuppgifter (jfr GDPR artikel 6(1) lit. c), eller att det kan motiveras baserat på våra legitima intressen att dela informationen (jfr GDPR artikel 6(1) bokstav f).

Vi använder underleverantörer eller tjänsteleverantörer för att samla in, lagra eller på annat sätt behandla personuppgifter för vår räkning ("underbiträden"). I sådana fall har vi ingått avtal för att säkerställa informationssäkerheten i alla skeden av behandlingen.

Vi kan komma att använda leverantörer eller behandla personuppgifter utanför EES. I sådana fall kommer överföringen och behandlingen utanför EES (tredje land) alltid att ske i enlighet med GDPR kapitel V, inklusive att vara föremål för en laglig överföringsgrund, för att säkerställa skyddet av dina personuppgifter. Du kan informeras om grunderna för överföringen om du kontaktar oss.

Du kan kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till post@noova.se om du vill se listan över våra underleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning.

 

5. Dina rättigheter när vi behandlar personuppgifter om dig

 

Nedan följer dina rättigheter för behandling av personuppgifter. För att utöva dina rättigheter måste du kontakta oss via e-post eller telefon i enlighet med våra kontaktuppgifter i avsnitt 1. Du kan också ändra data som lagras om dig genom att logga in på "Min sida" i kundportalen.

Vi kommer att svara på din förfrågan så snart som möjligt och senast inom en månad.

Tillgång: Du har rätt till information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig och rätt att få tillgång till dessa personuppgifter.

Rättelse och radering: De uppgifter vi har om dig måste vara korrekta och aktuella. Om du upptäcker ett fel uppmanar vi dig att kontakta oss så att informationen kan korrigeras. Du kan också kontakta oss om du vill att information ska raderas. Vi kommer så långt det är möjligt att följa en begäran om att radera personuppgifter, men vi kan inte göra detta om vi fortfarande behöver uppgifterna.

Begränsning av behandling: Du har en generell rätt att be oss att sluta behandla dina personuppgifter, till exempel om du anser att vi behandlar personuppgifter om dig olagligt och du inte vill att vi raderar personuppgifterna i enlighet med våra rutiner innan ärendet har klargjorts.

Dataportabilitet: För uppgifter som du har lämnat till oss och som är nödvändiga för att fullgöra ett avtal med oss och som behandlas automatiskt (dvs. inte manuellt av oss) kan du begära att dina personuppgifter lämnas ut eller överförs till en annan leverantör i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (dataportabilitet).

Rätt att göra invändningar: Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter om detta kan motiveras av särskilda omständigheter från din sida.

Rätt att klaga: Om du inte samtycker till hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att klaga till Datainspektionen. Du bör dock kontakta oss först så att vi kan klargöra eventuella tvetydigheter.

Behandling på grundval av samtycke: Om vi behandlar personuppgifter på grundval av ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Det enklaste sättet att göra detta är att använda det sätt som anges när du gav ditt samtycke eller genom att kontakta oss.

 

6. Informationssäkerhet

All behandling av personuppgifter säkerställs med nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder.

Vi hanterar information så att den är korrekt, tillgänglig och hanteras efter informationens känslighet. Vi använder också en mängd olika säkerhetstekniker och informationssäkerhetsprocedurer för att skydda din personliga information från obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. Riskbedömningar görs för behandling av personuppgifter.

Vi har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med alla våra leverantörer som behandlar personuppgifter, där de utgår från samma säkerhetsnivå som vi har för vår behandling av personuppgifter.

Vi begränsar tillgången till personuppgifter till den personal eller tredje part som kommer att behandla uppgifterna för vår räkning. Dessa parter omfattas av tystnadsplikt.

Rutiner har upprättats för hantering av brott mot informationssäkerhet och rutiner (integritetsintrång), och vi kommer, om det finns överträdelser som innebär en risk för integriteten för de berörda personuppgifterna, att skicka en avvikelseanmälan till integritetsmyndigheten så snabbt som möjligt och senast 72 timmar efter att överträdelsen upptäcktes. Om överträdelsen medför en stor sannolikhet för integritet för dataintrången kommer vi också att meddela dem.

 

7. Vilka kakor använder vi och hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Vi kommer inte att lagra dina personuppgifter längre än nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen och de lagstadgade skyldigheter vi har.

Cookie navn Domene Sti Cookie type Utløpsdato Beskriverlse
__cfruid .noova.no / Förstapartscookie Session Cookie för webbplatser som använder CloudFlare, används för att identifiera legitim webbtrafik.
JSESSIONID .nr-data.net / Tredjepartscookie Session
Generell plattformssessioncookie, används av webbplatser skrivna i JSP. Används vanligtvis för att behålla en anonym användarsession på servern. Denna cookie används för att skilja mellan människor och robotar.
__cf_bm .noova.no / Förstapartscookie 30 minuter Detta är fördelaktigt för webbplatsen för att kunna skapa giltiga rapporter om användningen av webbplatsen.
__cf_bm .hubspot.com / Tredjepartscookie 30 minuter Denna cookie används för att skilja mellan människor och robotar. Detta är fördelaktigt för webbplatsen för att kunna skapa giltiga rapporter om användningen av webbplatsen.
__cfruid .hs-sites.com / Tredjepartscookie Session Cookie för webbplatser som använder CloudFlare, används för att identifiera legitim webbtrafik.
iztid .inzynk.io / Tredjepartscookie 1 år Används i samband med konto-baserad marknadsföring (ABM). Cookien registrerar data som IP-adresser, tid spenderad på webbplatsen och sidförfrågningar för besöket. Detta används för att rikta om kampanjer mot flera användare som kommer från samma IP-adress. ABM används vanligtvis

 

8. Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan regelbundet uppdatera denna sekretesspolicy för att återspegla eventuella ändringar på webbplatsen eller i vår webbplatspolicy. I händelse av betydande förändringar kommer vi att tillhandahålla specifik information för de berörda tjänsterna.

 

Senast uppdaterad: 14/02/2024